Lipton Activation Case Study

Một case-study hoạt động kích hoạt nhãn hiệu của trà Lipton.