Powerade: Workout billboards

Nội dung: Không chỉ để xem, bạn còn có thể hoạt động nới những billboard này. Những billboard tương tác với người dùng mà không đòi hỏi công nghệ cao hỗ trợ, tất cả là ý tưởng. Sự độc đáo và thú vị làm mọi người hào hứng tham gia và khi đó sự hành động của họ lại thể hiện bản chất của thương hiệu.

Credit: Ogilvy Germany, Germany