Quebec City Magic Festival: The Magician Lưu

Nhằm quảng bá cho Lễ hội ảo thuật diễn ra tại thành phố Quebec, Canada, nhà tổ chức đã thực hiện một hoạt động activation rất sáng tạo và thú vị, một cách tiếp cận không chỉ ấn tượng mà còn thể hiện đúng bản chất lễ hội.

Nguồn: Brands Vietnam

Quebec City Magic Festival: The Magician
15/02/2016
1,239 lượt xem