Giới thiệu

It is by acts and not by ideas that people live./ Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng. Anatole France

Liên hệ