Giới thiệu

Hiện đang làm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, thích du lịch, nghe nhạc.

Liên hệ