Giới thiệu

Chúng tôi là Những người bảo thủ.

Những người không dễ chấp nhận những điều hiển nhiên, không dễ đón nhận cái mới, không vội khen ngợi ý tưởng hay, không làm ngơ trước những sai lệch.

Đôi khi chúng tôi có vẻ vô lý và khó tính. Nhưng chúng tôi có lý do, và bạn có thể sẽ thấy đồng ý với lý do đó.

Bởi vì trong tâm, chúng tôi muốn mọi thứ tốt hơn bằng việc luôn đặt ra thử thách cho những vấn đề, thói quen và lối nghĩ thông thường.

Hãy cứ thảo luận, thậm chí tranh luận nếu bạn thấy cần. Nhưng xin lưu ý:

  • Thảo luận xung quanh bản chất, tập trung không lan man
  • Thảo luận có lý lẽ và chuyên môn, không tấn công cá nhân
  • Tôn trọng quan điểm, có thể tôi và bạn không đi đến kết luận chung nào

Liên hệ