Giới thiệu

Marketing là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của tôi đến thời điểm hiện tại. Tôi đã khám phá nó ở nhiều khía cạnh, công cụ, lý thuyết, chiến lược, triển khai và tôi biết rằng, sẽ không bao giờ là đủ để tôi ngừng học hỏi.

Liên hệ