Giới thiệu

Chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm - xây dựng - duy trì nguồn lực cho tổ chức, Tôi luôn mong muốn kết nối và hợp tác được với các bạn trẻ tài năng để xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp làm nền tảng cho tổ chức phát triển vững bền.

Liên hệ