Giới thiệu

Ông Nguyễn Thanh Sơn là một trong những chuyên gia truyền thông hàng đầu tại Việt Nam. Hiện là Chủ tịch Học viện MVV, vai trò chính của ông hiện nay là lập kế hoạch tổng thể, điều phối hoạt động của các bộ phận nghiên cứu, phát triển chiến lược và dịch vụ sáng tạo để xây dựng các chiến lược truyền thông cho các khách hàng Việt nam và quốc tế.

Liên hệ

Chức vụ

Chủ tịch | Học viện MVV