Giới thiệu

hiện tại là sinh viên năm 3 học ngành Marketing, tương lai muốn biết và hiểu và có thể làm được trong việc xây dựng thuương hiệu

Liên hệ