Giới thiệu

Hiện đang là HR Manager tại Idocean Việt Nam

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client