Giới thiệu

Hiện đang là Marketing Manager tại Thịnh Phát Corp.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Manager | Thịnh Phát Corp