Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Video Editer | E-media.vn

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency