Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Content Intern | Brands Vietnam

Marketing Side

Sinh viên