Giới thiệu

Tôi là SEO Manager của Conando - Marketing Solution Agency, có kinh nghiệm 4 năm trong lĩnh vực Digital Marketing cho doanh nghiệp SME

Đồng thời cũng là Co-Founder của SEODO AGENCY về các dịch vụ Digital Marketing với nền tảng trọng tâm là Google

Liên hệ

Chức vụ

Co-Founder | SEODO AGENCY

Thành phố

Đà Nẵng

Marketing Side

Agency