Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Recruitment Consultant | Ky Nguyen Vang Consulting

Thành phố

Hồ Chí Minh