Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Head of Cốc Cốc Marketing School | Cốc Cốc

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client