Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Chức vụ

Account Director | TBWA Tequila VN

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency