Giới thiệu

Marketer này chưa có giới thiệu về mình.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên