Giới thiệu

[26.12.2016] Tôi nhận một thử thách, một bài tập lớn nhất trong cuộc đời từ trước đến giờ - đó là 3 tháng phải trở nên master với Marketing, Analytics và CS. Tôi đã hứa với "người đó" rằng mình sẽ làm được. TÔI PHẢI LÀM ĐƯỢC - TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!

Liên hệ