Mở rộng mô hình Elaboration Likelihood Model để giải thích hành vi người tiêu dùng trong bối cảnh truyền thông xã hội

Tài liệu thuộc bản quyền của Vietnam Journals Online. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Vietnam Journals Online để tải về.

Nghiên cứu này giải thích cách thức các nội dung do người dùng tạo ra trên YouTube tác động đến nhận thức, thái độ và việc hình thành ý định mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên mô hình Elaboration Likelihood Model với các biến số mở rộng gồm hữu ích cảm nhận, thái độ, tiếp nhận thông tin và ý định mua hàng.

Phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính được áp dụng trên một mẫu có cỡ 204 cá nhân có quan tâm đến smartphone. Kết quả cho thấy các thang đo lường đều đạt được độ tin cậy và độ giá trị. Mô hình đề xuất phù hợp để nghiên cứu quá trình tác động của nội dung do người dùng tạo ra đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các giả thuyết đều được chứng minh về mặt thực nghiệm. Do đó, nghiên cứu có những đóng góp nhất định về mặt lý thuyết và thực tiễn.