Kantar: Tổng quan về Hiệu quả của các chương trình Khuyến mãi (2018)

Khuyến mãi là một hình thức đầu tư mà các thương hiệu và nhà bán lẻ không nên bỏ qua, nhưng bao nhiêu phần trăm của khoản đầu tư này tạo ra sự tăng trưởng? Đây cũng chính là chủ đề của báo cáo: “Generating incremental growth through promotions” do Kantar xuất bản năm 2018.

Dữ liệu thu thập được từ các thị trường khác nhau cho thấy cứ 5 USD chi tiêu cho FMCG là có hơn 1 USD dùng cho các chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, các chương trình này có thể giúp thương hiệu thu hút người mua sắm mới – cũng như khuyến khích họ quay lại – nhưng không có tác động lâu dài đến mức độ thâm nhập.

Báo cáo phân tích mức độ khuyến mãi ở từng thị trường cũng như mức độ tăng trưởng mà các khuyến mãi này mang lại. Kantar cũng đề xuất 5 nguyên tắc mà các nhà bán lẻ và nhà sản xuất cần xem xét để có thể tăng trưởng hiệu quả khi áp dụng các chương trình khuyến mãi.