Passport to Marketing: Làm Brand Marketing là làm gì?

Phần trình bày của chị Lê Hồ Mỹ Duyên – Senior Brand Manager @ X-Men (ICP) về công việc, trách nhiệm, tố chất, kỹ năng của người làm Brand Marketing

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Slide tài liệu là phần trình bày của chị Lê Hồ Mỹ Duyên – Senior Brand Manager @ X-Men (ICP) về công việc, trách nhiệm, tố chất, kỹ năng của người làm Brand Marketing.

Nội dung của slide:

  1. Làm Brand Marketing là làm gì?
  2. Hoạch định chiến lược thương hiệu: Brand Positioning & Brand Architecture
  3. Lên kế hoạch và thực thi Marketing: Brand Vision Plan, Brand Marketing Plan và Mô hình 6P
  4. 7 nhiệm vụ của Brand Team

Làm Marketing là làm với ai? Cần chuẩn bị những tố chất và kỹ năng gì?

  1. Bên trong: Quản lý các phòng ban
  2. Bên ngoài: Truyền cảm hứng cho agency
  3. Con đường nghề nghiệp Marketing @ Client
  4. Tố chất và Kỹ năng để thành công

Ngoài slide tài liệu, bạn có thể theo dõi toàn bộ series Passport to Marketing: