Fanta
2017
2016
2015
2014
2013
06/09/2013
[Case Study] Fanta quảng cáo đột phá bằng print ad "Ăn được"