Creativity: The Game Changer
2022
2021
02/12/2021
BTC Creativity: The Game Changer – "Chọn một thị trường hạn chế về mặt thông tin để tăng phần thử thách"
04/11/2021
Creativity: The Game Changer chính thức công bố đề thi vòng loại