Tea Plus
2020
09/04/2020
Data Station #10 – Truyền thông mùa Tết 2020: Coca-Cola, Knorr và Mirinda dẫn đầu
2018
11/07/2018
The Brief #4: Chiến dịch TEA+ “Đi trên nước”
2017