BBDO và Big Idea trong thời đại mới

Đây là slide của BBDO Worldwide giới thiệu cách tiếp cận khái niệm Big Idea trong thời đại mới, có so sánh rõ sàng với giai đoạn trước để giúp người xem thấy được sự thay đổi và phát triển của khái niệm Big Idea như thế nào? Đồng thời có thể giúp chúng ta định hướng cách có được Big Idea nữa đấy các bạn

Đặc biệt đây là slide về Big Idea trong Digital Strategic Planning, đặc biệt thích hợp cho các marketer có hứng thú với digital.