Marketer Nguyễn Minh Đăng
Nguyễn Minh Đăng

Sinh viên Quản trị kinh doanh

[Infographic]: 5 Yếu tố quyết định để quảng cáo online được xem

Rất nhiều quảng cáo được tải đầy đủ trên web được người dùng nhìn thấy. Nhưng nhờ vào những công nghệ mới, chúng ta có thể đo lường được quảng cáo nào thật sự được xem trên màn hình. Và cũng như những người làm quảng cáo chuyển từ trả tiền để được được xem thay vì số lần được tải đầy đủ (Impression), hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng được xem của quảng cáo rất quan trọng. Google đã tìm ra điều này nhờ một nghiên cứu tiến hành trên các nền tảng quảng cáo của họ: Google và Double Click. Ở đây chúng tôi đưa ra 5 yếu tố về khả năng được xem của quảng cáo, từ vị trí của trang đến kích thước quảng cáo và các yếu tố khác.

Khả năng được xem (Viewability impression): Một tiêu chuẩn mới của ngành đo lường khả năng quảng cáo được xem bởi người dùng.

Một quảng cáo có khả năng được xem khi có 50% pixel của quảng acos đó xuất hiện trên màn hình trong một giây, kết quả được xác định vởi Media Rating Council.

Tỷ lệ hiển thị (Viewability rate): Phần trăm của các quảng cáo được xem trên tổng số lượng các quảng cáo được đo lường.

1 Khả năng được xem của Publisher

Mộ số nhỏ các publisher sẽ phục vụ hầu hết các những quảng cáo không có khả năng được xem; 56% của tất cả các lượt quảng cáo tải đầy đủ đều không được xem, nhưng trung bình khả năng được xem của publisher là 50,2%.

2 Vị trí trên trang...

Vị trí có khả năng được xem tốt nhất nằm ngày trên đường chân trang, không phải phần đầu của trang.

3... Kích thước quảng cáo

Kích thước quảng cáo có khả năng được xem tốt nhất là các quảng cáo dài. Không ngạc nhiên, khi chúng ở trên màn hình lâu hơn trong khi người dùng di chuyển trang lên xuống.

4 Quảng cáo trên đường chân trang không hẳn sẽ được xem

Vị trí trang không hẳn là chỉ số tốt nhất đánh giá khả năng được xem.
Không phải tất cả số lần quảng cáo tải đầy đủ ở đường chân trang đều có khả năng được xem, trong khi rất nhiều quảng cáo được tải bên dưới đường chân trang lại được xem cao hơn.

5 Khả năng được xem khác nhau theo từng lĩnh vực

Trong khi hàng loạt các nội dung, hoặc các lĩnh vực khác nhau, nội dung vẫn giữ được sự chú ý của người dùng với chỉ số khả năng được xem rất cao.

Nguồn: Think with Google