Bữa tiệc "review" ngân sách

Source: https://marketoonist.com/2008/10/budget-cut-barbecue.html

Trong bữa tiệc review ngân sách:

- Marketing: Cắt tiền Trade đi! Chiết khấu hoài riết rồi brand giống như hàng hoá.
- Trade: Không, cắt tiền Marketing đi! Hiệu quả không đo lường được.
- Factory: Hay là giảm ít nguyên vật liệu (chi phí thành phẩm - COGS) đi! Người tiêu dùng đâu có biết.
- Sếp: Đã quá! Cắt nữa đi. Tui bắt đầu khoái món này rồi đó.

Nghe có quen không, hỡi các marketers?

Dịch & bình loạn: Brands Vietnam.