Cuộc chiến ngân sách Marketing

Cuộc chiến ngân sách Marketing

Nguồn - https://marketoonist.com/2006/06/brand-pl.html

Finance: Anh có toàn quyền quản lý "bộ máy" P&L của nhãn này.
Marketing: Tuyệt, đưa tôi bộ "điều khiển"?
Finance: Cái "cần gạt" đó là bộ điều khiển. Khi doanh số rớt, kéo cần gạt.
Marketing: Nó có tác dụng gì?
Finance: Nó tự động cắt ngân sách marketing của anh.
Marketing: ...

Nghe có quen không, hỡi những Trưởng nhãn hàng / Brand Manager?

Dịch và bình loạn: Brands Vietnam.