8 lĩnh vực & 50+ vị trí bạn có thể phát triển trong ngành Marketing

Có thể là tranh biếm họa về 1 người và văn bản cho biết 'ORI AGENCY 8 LĨNH VỰC 50+ vị trí Bạn có thể phát triển trong ngành Marketing BRAND'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ORI AGENCY MARKETING COMMUNICATIONS Analyst relations manager Analyst relations speialist Corporate communications assistant Corporate communications manager Director of communications 。Marketing communications manager Marketing communications specialist Media relations coordinator o Public relations manager Publicity assistant Public relations intern'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ORI AGENCY SOCIAL MEDIA MARKETING Community manager Digital communications professional Digital media director Director of social media Director of social media marketing Engagement coordinator Engagement manager Multimedia communications specialist Social media editor Social media manager Social media marketing manager Social media strategist'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ORI AGENCY MARKETING RESEARCH Director of market research 。Insights analyst Market research analyst Market research interviewer Marketing data analyst 。Product research analyst Qualitative research assistant'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ORI AGENCY CONTENT MARKETING Content director Content manager Content marketing manager Content marketing producer Content specialist Content strategist 。 Content writer'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ORI AGENCY DIGITAL MARKETING Digital marketing manager Digital strategist SEM specialist Director of digital marketing SEO manager 。 Director of web marketing SEO specialist 。 Director of SEO operations 。 Web marketing manager 。 Internet marketing specialist 。 Web marketing specialist Internet marketing specialist Paid search manager Pay-per-click manager o SEM manager'Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'ORI AGENCY EMAIL MARKETING 。Campaig manager 。Demand generation manager 。Director of email marketing Ecommerce content specialist Ecommerce marketing analyst Ecommerce marketing director Ecommerce marketing manager Email developer Email marketer Email marketing strategist Email operations manager'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ORI AGENCY PARTNER MARKETING Affiliate marketing manager Channel marketing director Corporate partnership marketing manager 。 Director of influencer marketing and partnerships Partner marketing advisor Partnership marketing director Partnership marketing manager'Có thể là tranh biếm họa về 1 người và văn bản cho biết 'ORI AGENCY PRODUCT MARKETING 。Digital product marketing manager Director of product marketing Junior product marketing associate Portfolio marketing manager Product marketing manager XX/! AM .Senior product marketing manager Solutions marketing manager'