Tình hình thị trường bán lẻ Việt Nam

Thị Trường Bán Lẻ Việt Nam Mới Cập Nhật (theo AC Nielsen)
- Kênh Hiện Đại khiêm tốn 17%
- Kênh Truyền Thống chiếm 83%