Facebooks Little Red Book

Khi Facebook phát triển, chúng tôi phải đối mặt với nhiều thách thức, một trong số đó là giải thích sứ mệnh, lịch sử và văn hóa công ty cho các thành viên mới. Qua nhiều năm, vô số thảo luận và tranh cãi về sự hình thành của công ty đã xảy ra giữa các thành viên qua email lẫn lúc gặp mặt. Những thành viên hiện tại đã có khái niệm cụ thể, nhưng không dễ dàng gì cho nhân viên mới tìm kiếm thông tin về công ty, ngay cả khi họ biết họ đang tìm những thông tin nào. Chúng tôi đã cố gắng tập hợp những câu chuyện, ý tưởng vào một nơi và gửi nó cho tất cả nhân viên.

Để xem toàn bộ quyển sách, chỉ có một cách duy nhất là bạn phải làm việc cho Facebook.

Để làm việc cho Facebook, hãy tìm kiếm cơ hội tại facebook.com/careers.

*Nguồn: Ben Barry