CMO Think & Action 2015: Đề thi vòng 1

Cuộc thi CMO Think & Action 2015 đã chính thức khởi động, thử thách kiến thức đầu tiên Ban tổ chức dành cho các đội tham gia cuộc thi đã được tiết lộ.

Đề thi vòng 1

Hãy phân tích, đánh giá một (01) trong bốn (04) chiến dịch được cung cấp ở phía dưới.

Các đội thi có thể sử dụng những thông tin tham khảo từ các nguồn khác nhau để bổ trợ cho các thông tin trong bài làm của mình. Đặc biệt, các số liệu lấy từ các báo cáo nghiên cứu cần được ghi rõ tên và thời gian báo cáo được thực hiện. Để đảm bảo tính công bằng cho các đội dự thi, BTC xin phép không giải thích thêm về đề thi.

Bài làm dự thi theo gợi ý có thể được trình bày với cấu trúc như sau:

  • Bối cảnh (5 điểm)
  • Mục tiêu (20 điểm)
  • Thông điệp (10 điểm)
  • Đối tượng mục tiêu (10 điểm)
  • Chiến lược (20 điểm)
  • Ý tưởng PR (20 điểm)
  • Triển khai (20 điểm)
  • Kết quả (10 điểm)

Các đội làm bài dự thi dưới định dạng Powerpoint và suất để gửi bài dự dưới định dạng file pdf, tối đa 20 slides (bao gồm 1 slide bìa giới thiệu và 1 slide thông tin tham khảo).

Cách đặt tên file của nhóm: [CMO THINK & ACTION] [TÊN NHÓM] [MÃ SỐ ĐỀ].

Nguồn Margroup