Vingroup lãi quý IV giảm 69%, cả năm lãi gần 3.790 tỷ đồng

Lãi giảm do doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản giảm, các loại chi phí tài chính và quản lý đều tăng phục vụ cho các dự án, lĩnh vực mới.

Tập đoàn Vingroup - CTCP VIC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 và cả năm 2014.

Trong quý IV, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 6.213,2 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần giảm chủ yếu do giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, tương đương giảm 28,5%. Tuy nhiên, doanh thu đến từ bán lẻ, giáo dục, quản lý căn hộ và dịch vụ khác lại tăng mạnh trong quý này, gấp gần 39 lần cùng kỳ quý trước, tương đương đạt 602,9 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng

Doanh thu hoạt động tài chính quý IV giảm 41% so với quý IV/2013, chỉ đạt 223,7 tỷ đồng. Doanh thu giảm do thu nhập thanh lý công ty con và công ty liên kết trong kỳ này giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm từ 124,9 tỷ đồng xuống còn 7,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng trong kỳ do công ty phát hành thêm các khoản vay để phục vụ cho các dự án mới của Tập đoàn và phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 chỉ đạt 344 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 355,2 tỷ đồng. EPS tương ứng chỉ đạt 275 đồng.

Tính chung cả năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 27.737,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.789,7 tỷ đồng. Trong khi doanh thu thuần tăng 51% so với năm trước thì lợi nhuận sau thuế lại giảm 47%. EPS cả năm 2.463 đồng.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần khoảng 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, công ty mới hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận, trong khi doanh thu thuần vượt 9,5%.

Trong quý IV, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 6.213,2 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2014, tổng tài sản của công ty đạt 90.482,96 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng tiền mặt tương ứng là 1.707 tỷ đồng. Hàng tồn kho cuối kỳ giảm 59%, đạt 11.880 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 4.240,5 tỷ đồng trên vốn điều lệ 14.545,6 tỷ đồng.

DVO
Nguồn Gafin