20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

Theo báo cáo thường niên của hãng tư vấn thương hiệu hàng đầu InterBrand năm 2014, Apple, Google, Coca-Cola có giá trị lớn nhất thế giới, lần lượt là 118,9, 107,4 và 81,6 tỷ USD.

1. Apple

- Giá trị thương hiệu: 118,9 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 1
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +21%

2. Google

- Giá trị thương hiệu: 107,4 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 2
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

3. Coco-Cola

- Giá trị thương hiệu: 81,6 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 3
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

4. IBM

- Giá trị thương hiệu: 72,2 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 4
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

5. Microsoft

- Giá trị thương hiệu: 61,2 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 5
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

6. General Electric

- Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 6
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -3%

7. Samsung

- Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 8
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

8. Toyota

- Giá trị thương hiệu: 45,4 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 10
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +20%

9. McDonald's

- Giá trị thương hiệu: 42,3 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 7
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +1%

10. Mercedes-Benz

- Giá trị thương hiệu: 34,3 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 11
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +9%

11. BMW

- Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 12
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +7%

12. Intel

- Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 9
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

13. Disney

- Giá trị thương hiệu: 32,2 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 14
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +14%

14. Cisco

- Giá trị thương hiệu: 30,9 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 13
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +6%

15. Amazon

- Giá trị thương hiệu: 29,5 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 19
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +25%

16. Oracle

- Giá trị thương hiệu: 25,9 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 18
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +8%

17. HP

- Giá trị thương hiệu: 23,8 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 15
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

18. Gillette

- Giá trị thương hiệu: 22,8 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 16
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

19. Louis Vuitton

- Giá trị thương hiệu: 22,5 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 17
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

20. Honda

- Giá trị thương hiệu: 21,7 tỷ USD
- Xếp hạng năm 2013: 20
- Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +17%

Nguồn Zing News