[Inforgraphic] Người tiêu dùng và email marketing

Người tiêu dùng có quyết định mở các bức thư điện tử tiếp thị từ các thiết bị di động hay không phụ thuộc vào việc họ có thể nhận biết những bức thư ấy đến từ đâu hay không, theo một nghiên cứu mới đây của Campaigner, tổ chức cung cấp các giải pháp tiếp thị bằng thư điện tử cho doanh nghiệp.

Theo kết quả của nghiên cứu nói trên, hơn 42% người tiêu dùng Mỹ cho biết tên người gửi thư quen thuộc là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mở một bức thư điện tử có mục đích tiếp thị. Các yếu tố có ảnh hưởng lớn khác bao gồm sự nhận biết về một mức giá hay một giao dịch đặc biệt từ thông điệp tiếp thị (20,5% số người tham gia khảo sát chọn yếu tố này) và tiêu đề của thư (20,3%).Dưới đây là một số phát hiện khác của Campaigner.

Nhất Nguyên / MarketingProf
Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn