Nghiên cứu thị trường bằng phương pháp định lượng

Nghiên cứu thị trường là một hoạt động cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu khách hàng và tình hình cạnh tranh trên thị trường. Nếu công tác nghiên cứu thị trường được làm tốt, nó cung cấp đầy đủ thông tin chính xác để giúp người làm marketing đưa ra một chiến lược phù hợp và do đó mang lại hiệu quả cao.

Sau đây ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Công ty Tư vấn và Đào tạo BrainMark Việt Nam sẽ tư vấn phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường:

Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn