Bình quân một tháng có 18.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong tháng 8, cả nước có 11.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 130.200 tỉ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng giảm so với tháng trước do tháng 8 trùng với tháng 7 âm lịch, người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên tính chung 8 tháng năm 2022, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt gần 149.500 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,2% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 48,3%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 đạt 10,9 tỉ đồng, tăng 16,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 6.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 101.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1,13 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký 696.200 lao động, tăng 24,2% về số doanh nghiệp, tăng 0,3% về vốn đăng ký và tăng 16,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 11,2 tỉ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 2,5 triệu tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35.100 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2022 là 3,63 triệu tỉ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 48.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2022 lên gần 149.500 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 8 tháng năm nay có 1.388 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tương đương với cùng kỳ năm trước; 25.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 14,2%; 74.700 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 28,6%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 59.600 doanh nghiệp, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước; 32.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 7,5%; 12.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 0,9%. Bình quân một tháng có 13.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nhật Anh
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư