Năm 2025, mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP Lưu

Dự thảo “Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp” đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP...

Bộ Kế hoạch – Đầu tư đang lấy ý kiến về dự thảo “Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030”.

Bộ Kế hoạch – Đầu tư nhận định rằng cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội rất lớn để một quốc gia vươn lên trình độ phát triển cao hơn. Theo tính toán của Công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG), nếu tận dụng được cách mạng công nghiệp 4.0 có thể đem lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam.

QUẢNG CÁO

Cụ thể là, đến năm 2030, GDP của nước ta có thể tăng thêm từ 28,5-62,1 tỉ USD, tùy theo mức độ ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp, tương đương với mức tăng thêm từ 7-16% GDP (so với kịch bản không tham gia cách mạng công nghiệp 4.0).

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm tăng ròng từ 1,3-3,1 triệu việc làm, mặc dù có thể làm thay đổi cấu trúc việc làm trong nền kinh tế. Đến năm 2030, năng suất lao động tính bằng GDP/lao động sẽ tăng thêm từ 315-640USD.

Dự thảo cũng nêu mục tiêu về việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam đạt tối thiểu 20% số doanh nghiệp ứng dụng ít nhất một trong các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0. Trong các ngành ưu tiên, tỉ lệ doanh nghiệp ứng dụng ít nhất một trong các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 đạt tối thiểu 30%.

QUẢNG CÁO

Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển đạt ít nhất 1,5% GDP.

Đảm bảo internet băng thông rộng phủ 100% các xã; 90% người dân sử dụng internet; 100% các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến năm 2030, mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm. Tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển đạt ít nhất 2% GDP.

Bên cạnh đó, mục tiêu trong năm này là hoàn thành xây dựng chính phủ số; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật số. Trong đó có mục tiêu mạng 5G phủ sóng toàn quốc.

Kim Anh
* Nguồn: Nhịp cầu Đầu tư

Năm 2025, mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP
14/05/2020
1,816 lượt xem