Petrolimex: Doanh thu giảm nhẹ, lợi nhuận sau thuế 2019 tăng 15%

Petrolimex: Doanh thu giảm nhẹ, lợi nhuận sau thuế 2019 tăng 15%

Lũy kế năm 2019 Petrolimex đạt 189.641 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.772 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019.

Theo đó, doanh thu thuần đạt được trong quý IV/2019 của Petrolimex là 49.339 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Giá vốn bán hàng vẫn ở mức cao, lên đến hơn 45.782 tỷ đồng, do đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt được trong quý là hơn 3.557 tỷ đồng.

Trong kỳ, các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều được tiết giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 tăng 16% so với cùng kỳ lên mức 1.132 tỷ đồng. Lý giải về mức tăng này, theo Petrolimex là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng khoảng 220 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh của một số công ty con của Tập đoàn như CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 tăng 53% so với cùng kỳ; Tổng Công ty Gas Petrolimex lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 tăng 26% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính tăng khoảng 132 tỷ đồng so với cùng kỳ do lãi từ chuyển nhượng khoản đầu tư công ty liên kết tại một công ty con của Tập đoàn, gia tăng hiệu quả từ việc tăng cường quản trị công nợ và sử dụng dòng tiền bán cổ phiếu quỹ.

Thu nhập khác giảm 164 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do điều chỉnh hồi tố số liệu theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với số thuế nhập khẩu ưu đãi được hoàn đã ghi nhận trong kỳ 9 tháng năm 2019.

Lũy kế năm 2019 Petrolimex đạt 189.641 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.772 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.051 đồng.

Petrolimex có hơn 4.944 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng so với đầu năm từ 10.220 tỷ đồng lên 11.278 tỷ đồng. Nợ phải trả đến hết năm 2019 là hơn 35.924 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 34.234 tỷ đồng.

Bảo Vy
Nguồn BizLive