Vincom Retail lý giải gì về kết quả kinh doanh đột biến?

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã VRE) mới thông báo giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018.

Giải trình về biến động kinh doanh riêng so với kỳ trước, VRE cho biết, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này tăng 926 tỷ đồng, tương đương tăng 123% so với kỳ trước là do doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan tăng 1,98 lần tương đương 471 tỷ đồng, chủ yếu do các trung tâm thương mại mở mới trong năm 2018 đi vào hoạt động ổn định trong nửa đầu năm 2019; doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 369 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng hóa và dịch vụ cung cấp tăng tương ứng với doanh thu ghi nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 967 tỷ đồng so với kỳ trước chủ yếu do tăng 1.192 tỷ đồng trong lợi nhuận được chia từ công ty con, công ty liên kết để trả cổ tức cho cổ đông công ty giảm lãi tiền gửi, lãi cho vay và đặt cọc 195 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 87 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí lãi vay do đã thanh toán bớt khoản vay trong năm 2018. Chí phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng theo mức tăng trưởng của doanh thu, với tỷ trọng trên doanh thu không biến động lớn. Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 1.345 tỷ đồng so với kỳ trước do các nguyên nhân nêu trên.

Nguồn: HoSE

Tương tự, VRE giải trình nguyên nhân biến động kết quả kinh doanh hợp nhất so với kỳ trước.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này tăng 1.133 tỷ đồng, tương đương mức tăng 36% so với kỳ trước do doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan tăng 641 tỷ đồng, chủ yếu do các trung tâm thương mại mở mới trong năm 2018 đi vào hoạt động ổn định trong nửa đầu năm nay; doanh thu chuyển nhượng bất động sản kỳ này tăng 412 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng tương ứng với doanh thu ghi nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 176 tỷ đồng do giảm thu nhập từ lãi cho vay và hoạt động đầu tư. Chi phí tài chính giảm 86 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay do đã thanh toán bớt khoản vay trong năm 2018. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng theo mức tăng trưởng của doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 90 tỷ đồng, tương đương với 8% so với kỳ trước do các nguyên nhân nêu trên.

Huyền Trâm
Nguồn BizLive