[Print Ads] Đừng nghe điện thoại khi họ đang lái xe

blood-house-wife_1.preview

Chiến dịch truyền thông của Cảnh sát giao thông bang Bangalore, Ấn Độ. Mục đích nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông không nên sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Bạn hãy cùng xem và truyền thông điệp này đến với tất cả mọi người:

blood-girl-friend_1.preview

blood-friend_1.preview

Don't talk while he drives

Nguồn Ads Sáng tạo