[Infographic] 10 kỹ năng cần có để thành công trong tương lai

Mặc dù sự thật là trí tuệ nhân tạo, công nghệ máy học và phần mềm tự động hiện có thể làm cho quá trình kinh doanh hiệu quả hơn, không máy móc nào có thể thay thế cảm nhận của con người và tư duy phản biện.

Chúng ta đang ở giữa giai đoạn cách mạng công nghệ và đang có những bước đầu tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, nhiều thứ đã có nhiều thay đổi trong cách thức kinh doanh và điều hành tổ chức. Trên thực tế, nhiều báo cáo chỉ ra rằng đến năm 2020, khoảng 5 triệu việc làm sẽ bị thay thế bởi máy móc.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tập trung tiếp tục việc sáng tạo công nghệ về trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, các phương tiện tự lái, công nghệ nano, công nghệ tái tạo, máy tính lượng tử, công nghệ sinh học và nhiều nội dung khác. Toàn bộ những sáng tạo này đang dẫn tới sự thay đổi và phát triển của cả đời sống mỗi cá nhân từng ngày và các hoạt động của doanh nghiệp. Với những công nghệ mới được tạo ra, các kỹ năng cần có của người lao động cũng đang thay đổi. Vì vậy, việc nắm bắt và đạt được những kỹ năng mà kỷ nguyên công nghiệp mới yêu cầu là rất quan trọng.

Trong một kỷ nguyên nơi máy móc đang thay thế trên diện rộng lao động của con người, những kỹ năng chỉ con người mới có trở nên càng quan trọng. Mặc dù sự thật là trí tuệ nhân tạo, công nghệ máy học và phần mềm tự động hiện có thể làm cho quá trình kinh doanh hiệu quả hơn, không máy móc nào có thể thay thế cảm nhận của con người và tư duy phản biện.

Điều đó có thể là lý do vì sao việc giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo là kỹ năng cần thiết hàng đầu trong tương lai.

Thiết kế: Liên Hương / Guthrie-Jensen

Bình An
Nguồn Người đồng hành