Vinacafe Biên Hòa đặt mục tiêu lợi nhuận tối đa 500 tỷ đồng năm 2018

HĐQT xin cổ đông ủy quyền quyết định tỷ lệ, phương thức thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 sau khi trả 660% bằng tiền năm vừa qua.

Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa (Mã: VCF) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2018.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 3.100 - 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty 450 - 500 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, công ty dự kiến phát triển ngành hàng cà phê hòa tan với hai sản phẩm chủ lực Vinacafe và Wake-Up; mở rộng ngành nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực Wake-Up 247.

Trong khi đó năm 2017, VCF đạt doanh thu thuần 3.249 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 369 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% và 3% so với kết quả năm trước.

Ban điều hành cho biết nguyên nhân giảm nhẹ là tái cơ cấu hàng tồn kho bằng cách giảm lượng bán vào, tăng lượng bán ra để gia tăng sức mạnh cho hệ thống phân phối.

Năm 2017, VCF đã thông qua việc chi trả cổ tức 660% bằng tiền cho cổ đông từ ngày 31/1/2018. Tổng số tiền chi trả vào khoảng 1.754 tỷ đồng.

HĐQT trình đại hội thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 sẽ ủy quyền cho HĐQT tùy thuộc vào kết quả kinh doanh được toàn quyền quyết định.

Khổng Chiêm
Nguồn Người đồng hành