Thế giới Di động: Nợ phải trả gần 17.000 tỷ, tăng 53% trong năm 2017

Hiện nợ phải trả của MWG đang chiếm 74% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đã công bố báo cáo tài chính 2017 với doanh thu, lợi nhuận đều tăng mạnh.

Theo đó, năm 2017, MWG đạt 66.339 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 48% so với 2016. Lợi nhuận gộp đạt 11.141 tỷ đồng, tăng 54%.

Năm 2017, các loại chi phí của công ty đều đồng loạt tăng. Chi phí tài chính tăng từ 120 tỷ lên 232 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm tới 227 tỷ đồng.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm hơn 8.363 tỷ, lần lượt tăng 63% và 44%.

Ảnh: Nguyên Minh.

Nhờ khoản lãi hơn 13,8 tỷ từ hoạt động khác đã giúp MWG đạt 2.206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm, tăng 39% so với 2016.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, nợ phải trả của MWG ở mức 16.904 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Trong đó, nợ dài hạn phát sinh một khoản vay hơn 1.192 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do phát hành trái phiếu. Nợ vay ngắn hạn chiếm 5.603 tỷ đồng, tăng 17%.

Hiện nợ phải trả của MWG đang chiếm 74% tổng nguồn vốn.

Trong khi tiền và các khoản tương đương tiền của MWG tăng 240% lên 3.410 tỷ đồng thì hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng tăng 28% lên 12.050 tỷ đồng.

Nguyên Minh
Nguồn BizLive