Bột giặt LIX lãi 187 tỷ đồng năm 2017, hoàn thành 98% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán LIX) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Bột giặt LIX đạt 148 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2016.

Riêng quý 4/2017 doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 548 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn bỏ ra tăng mạnh hơn, đến 9% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong quý Bột giặt LIX ghi nhận 35,46 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm hơn 9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 33,9 tỷ đồng, giảm sút 7% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2016.

Lũy kế năm 2017 Bột giặt LIX đạt 2.117 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 8% so với năm 2016. Trong số đó, doanh thu nội địa đạt 1.780 tỷ đồng, chiếm 84% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu xuất khẩu.

Chi phí bán hàng giảm 38 tỷ đồng so với năm trước đó, trong đó riêng chi phí cho nhân viên giảm được 5 tỷ đồng, còn lại là giảm chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35 tỷ đồng so với năm 2016 chủ yếu tăng phần chi phí cho nhân viên quản lý và tăng các khoản chi phí khác.

Đáng chú ý, năm 2016 Bột giặt LIX ghi nhận 18 tỷ đồng tiền hỗ trợ di dời chi nhánh Hà Nội vào Thu nhập khác, nên tổng lợi nhuận khác trong năm đạt gần 19 tỷ đồng trong khi năm 2017 không còn ghi nhận khoản này.

Kết quả, năm 2017 Bột giặt LIX lãi trước thuế 186,9 tỷ đồng, giảm 6% so với lợi nhuận đạt được năm 2016 và hoàn thành 98% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về 147,7 tỷ đồng. EPS đạt 4.185 đồng/cổ phiếu.

Nguyên Phương
Nguồn Trí thức trẻ