VNG có gần 2.200 tỷ đồng tiền gửi trong ngân hàng

Công ty Cổ phần VNG (trước đây là Vinagame) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2017 với sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý vừa qua, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều tăng trưởng rất mạnh so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu Công ty tăng 46% lên 1.076 tỷ đồng, nhưng giá vốn cũng tăng mạnh 57% lên 480 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của Công ty tăng 39% lên 596 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý vừa rồi của VNG là 238 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của VNG.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Công ty đạt gần 3.178 tỷ đồng tăng 67% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại chỉ tăng 63% so với cùng kì, điều này giúp doanh thu lũy kế 9 tháng của Công ty đạt 752 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kì năm ngoái. Chi phí bán hàng cũng tăng, nhưng với mức chỉ 39%, lên gần 356 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Công ty tăng 178% so với cùng kì lên 820 tỷ đồng.

Như vậy, doanh thu của VNG chỉ trong 9 tháng năm 2017 đã vượt qua doanh thu cả năm 2016, còn lợi nhuận sau thuế thì cao hơn 1,5 lần.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VNG 3 năm qua.

Lưu chuyển tiền thuần của công ty tại thời điểm 30.09.2017 đạt 1.034 tỷ đồng, so với mức 306 tỷ đồng, điều này chủ yếu là do lợi nhuận trước thuế của Công ty đã tăng mạnh.

Công ty có gần 2.200 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng vào thời điểm kết thúc quý III/2017. Lợi nhuận chưa phân phối là hơn 4.500 tỷ đồng.

Mạnh Đức / VNG
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư