Dược Hậu Giang: Sau kiểm toán, lợi nhuận công ty mẹ tăng hơn 33 tỷ đồng

Giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán giảm lần lượt 38 tỷ đồng và 13,5 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến lãi sau thuế của CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) tăng 15%, tương ứng mức tăng 33 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ sau kiểm toán là gần 255,3 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng hơn 15% so với lúc trước kiểm toán.

Nguyên nhân chính ở đây là giá vốn bán hàng sau kiểm toán còn hơn 2.806 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 38 tỷ đồng. DHG đã giải trình giá vốn bán hàng giảm do giảm điều chỉnh tồn kho chưa thực hiện giữa trụ sở chính và chi nhánh.

Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm gần 6% còn 216,5 tỷ đồng, do điều chỉnh giảm chi phí phải trả và phân loại lại tài khoản từ chi phí quản lý sang chi phí bán hàng và giá vốn.

Chênh lệch trên Báo cáo tài chính riêng trước và sau kiểm toán.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác thay đổi như, các khoản giảm trừ doanh thu khác tăng 5,5 tỷ đồng do có khoản trả hàng sau niên độ của công ty con SH Pharma. Điều này dẫn đến doanh thu thuần cũng giảm 5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm chỉ 0,15%.

Chi phí bán hàng tăng 0,79%, tương ứng mức tăng 4,2 tỷ đồng do điều chỉnh tăng khoản trích trước phải trả nhân viên và phân loại lại tài khoản từ chi phí quản lý sang chi phí bán hàng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế DHG sau kiểm toán là hơn 292,2 tỷ đồng, tăng 16,71% so với lúc trước kiểm toán.

Thuế thu nhập doanh nghiệp sau kiểm toán tăng 24,7% do loại trừ giá vốn từ giao dịch nội bộ dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn 255,3 tỷ đồng, tăng 15% so với lúc trước kiểm toán.

Ngọc Đỗ
Nguồn BizLive