MWG báo lãi gần 1.600 tỷ đồng trong năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2016.

Theo đó, trong quý IV/2016, MWG đạt tổng doanh thu thuần hơn 13.837 tỷ đồng, tăng 78,63% so với quý IV/2015; giá vốn hàng bán tăng tương ứng lên mức 11.641,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt hơn 2.195 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cũng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty cũng đã tăng mạnh, gấp 2,6 lần quý IV/2015, đạt 64,3 tỷ đồng; các khoản mục chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt chiếm 1.380 tỷ đồng và 388 tỷ đồng.

Kết quả, quý IV/2016, MWG lãi sau thuế hơn 355,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế cả năm 2016, MWG đạt tổng doanh thu thuần 44.613 tỷ đồng và 1.578 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 76,7% và 47,6% so với năm 2015.

Tính tới thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của MWG đạt 14.806 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu kỳ, trong đó khoản tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng gấp gần 3 lần, lên gần 997 tỷ đồng (tiền mặt là 994 tỷ đồng).

Nợ phải trả của Công ty, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn cũng đã tăng hơn 2 lần, lên 10.965 tỷ đồng, chiếm phần lớn là khoản phải trả người bán 4.683 tỷ đồng và vay nợ ngắn hạn hơn 4.788 tỷ đồng.

Năm 2017, MWG đặt kế hoạch doanh thu 63.000 tỷ đồng và tham vọng trong 5 năm tới đặt mục tiêu con số này rơi vào 230.000 tỷ đồng (khoảng 10 tỷ USD).

Lạc Nhạn
Nguồn Đầu tư Chứng khoán